Quy định vế Kế toán trưởng, Kế toán trong Công ty

 

Quy định về Kế toán trưởng, Kế toán trong Công ty là những quy định pháp lý cần thiết và quan trọng đối với mọi Công ty. Bởi lẽ, trong quá trình hoạt động, các Công ty cần phải hiểu đúng, chính xác các quy định của pháp luật về kế toán, từ đó mới hạn chế được những rủi ro, những vi phạm không đáng có, đặc biệt là các Công ty vừa và nhỏ, các Công ty mới được thành lập. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, PazPus Đà Nẵng sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi sau đây:

 

1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải có người làm kế toán?

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng, phụ trách kế toán?

3. Những hạn chế với Kế toán trưởng và người phụ trách kế toán?

4. Doanh nghiệp không có Kế toán trưởng bị xử phạt như thế nào?

 

 

1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải có người làm kế toán không?

 

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định 174/2016/NĐ-CP về Tổ chức bộ máy kế toán 
1. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán, số lượng người làm kế toán tùy theo quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, chức năng nhiệm vụ hoặc biên chế của đơn vị. Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp Luật về kế toán không nghiêm cấm. “

 

Trong đó:

- Đơn vị kế toán bao gồm:

+  Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

  + Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

  + Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

  + Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

 + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.”

(Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Luật kế toán 2015)

 

Như vậy, Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán. Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp Luật về kế toán không nghiêm cấm.

 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

 

a. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định174/2016/NĐ-CP và Điều 54, Luật kế toán 2015 thì tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng là:

“- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

 - Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

 - Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 -  Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

 

b. Tiêu chuẩn và điều kiện của người phụ trách kế toán

Để có thể làm được kế toán thì cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 51 Luật kế toán 2015 như sau:

 “1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

 

( Trong đó, Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán được quy định như sau:

Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước; người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán; người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận.”)

( CSPL : Khoản 5, Điều 18, Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

 

3. Những hạn chế với Kế toán trưởng và người phụ trách kế toán?

Theo quy định tại Điều 52 Luật kế toán 2015 và quy định tại Điều 19/ Nghị định 174/2016/NĐ-CP  quy định về những người không được làm kế toán bao gồm:

 “1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

  3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 4. Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

 

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định:

"Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán 

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởngtheo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. 

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

 

Như vậy,

- Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán thì sẽ không được làm kế toán (Khoản 4 Điều 52 Luật kế toán 2015).

( Trong đó, theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2014 thì Người quản lý doanh nghiệp là:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

- Nếu doanh nghiệp (DNTN, công ty hợp doanh, công ty TNHH MTV, công ty TNHH, công ty CP) là doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ không phải bố trí kế toán trưởng mà chỉ cần bố trí người phụ trách kế toán. ( Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có dưới 10 lao động.)

- Nếu không thuộc trường hợp trên, doanh nghiệp được quyền bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau đó bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

- Theo quy định của pháp luật thì pháp luật không cấm việc Giám đốc không được làm kế toán tại một Công ty TNHH hay một Công ty Cổ phần khác, do đó một người có thể vừa làm Giám đốc tại Công ty TNHH, bên cạnh đó cũng có thể làm Kế toán tại một Công ty TNHH hay một Công ty Cổ phần khác, miễn sao đáp ứng đủ các điều kiện về tiêu chuẩn người làm kế toán theo quy định tại Điều 51 Luật kế toán 2015.

 

4. Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt thế nào?

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, có hiệu lực từ ngày 01/05/2018, doanh nghiệp sẽ phạt tiền từ 10 triệu - 20 triệu đồng nếu không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, kế toán trưởng theo quy định.

 

5. Cơ  sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Luật kế toán 2015

- Nghị định 174/2015/NĐ - CP hướng dẫn Luật kế toán 2015

- Luật hổ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.