Thủ tục chia, tách Công ty TNHH tại Đà Nẵng (mới nhất 2019)

Thủ tục chia, tách Doanh nghiệp tại Đà Nẵng (mới nhất 2019) - Bạn muốn tổ chức lại doanh nghiệp của mình để kinh doanh hiệu quả hơn, thế nhưng đây là thủ tục tương đối phức tạp bao gồm rất nhiều giai đoạn như: soạn thảo hồ sơ, trình tự thủ tục chia tách, hậu quả sau khi chia tách doanh nghiệp như thế nào,…Mặt khác, thủ tục chia, tách doanh nghiệp còn liên quan đến rất nhiều thủ tục được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền nên sẽ một phần gây ra khó khăn cho khách hàng khi thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp. Vì vậy, có phải đây là những băn khoăn của bạn:


-    Điều kiện để chia, tách công ty TNHH là gì?
-    Cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để chia, tách đối với công ty TNHH?
-    Thủ tục thực hiện việc chia, tách như thế nào?
-    Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

 

Biết được những khó khăn đó, sau đây PazPus Đà Nẵng sẽ chia sẽ những kiến thức tổng quan về cách thức, điều kiện, thủ tục để khách hàng có thể hoàn thành việc chia, tách công ty TNHH một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

 

NHỮNG LƯU Ý KHI CHIA, TÁCH CÔNG TY TNHH

-    Hệ quả pháp lý
Doanh nghiệp bị chia sẽ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm các doanh nghiệp mới được đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, việc tách một doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của công ty bị tách.

-    Thẩm quyền quyết định
Thẩm quyền quyết định việc tổ chức lại doanh nghiệp thuộc về chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên đối với công ty TNHH.

-     Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp cũ. Ngược lại, đối với hình thức tách doanh nghiệp, cả doanh nghiệp mới thành lập từ việc tổ chức lại và doanh nghiệp cũ đều có các quyền và nghĩa vụ như nêu trên. Cụ thể:
Thứ nhất, nghĩa vụ đối với người lao động:
Theo quy định của Bộ luật Lao động, trong trường hợp chia, tách công ty TNHH, người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định. Trường hợp bắt buộc phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định.
Thứ hai, nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý thuế:
Khi thực hiện việc chia, tách công ty TNHH thì phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định tổ chức lại của cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

 

                                                                             

Thủ tục chia, tách Công ty TNHH tại Đà Nẵng

 


A.    CHIA CÔNG TY TNHH TẠI ĐÀ NẴNG 

 

I.    PHƯƠNG THỨC CHIA CÔNG TY TNHH TẠI ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty TNHH có thể chia các thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới bằng một trong các trường hợp sau: 
-    Một phần vốn góp của các thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng với giá trị tài sản cho công ty mới.
-    Toàn bộ phần vốn góp của một hoặc một số thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới 
-    Kết hợp 2 trường hợp trên.


II.    THỦ TỤC CHIA CÔNG TY TNHH

 

1.    Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

 

2.    Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3.    Thành phần hồ sơ

 

a.    Nghị quyết chia của công ty TNHH

-    Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia
+ Tên công ty được chia sẽ thành lập
+ Phương án sử dụng lao động
+ Cách thức chia công ty
+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị chia sang công ty được chia
+ Thời hạn thực hiện chia công ty. 
-    Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

b.    Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia là công ty TNHH;

c.    Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn của các công ty được chia;

d.    Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH mới;

e.    Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

 

4. Nhận kết quả

 

-  Hồ sơ hợp lệ: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-  Hồ sơ chưa hợp lệ: Nhận thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

 

III.    HẬU QUẢ PHÁP LÝ SAU KHI CHIA DOANH NGHIỆP

 

Công ty TNHH chia thành một số công ty mới cùng loại hình là TNHH và chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia sau khi công ty mới được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 

IV.    DOANH NGHIỆP TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC SAU KHI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

1.    Công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp
2.    Khắc dấu và thông báo đăng ký sử dụng mẫu dấu của công ty
3.    Kê khai thuế và nộp thuế ban đầu
4.    Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp
5.    Phát hành hóa đơn GTGT
6.    Treo bảng hiệụ công ty tại trụ sở

 

B.    TÁCH CÔNG TY TNHH TẠI ĐÀ NẴNG 

 

I.    PHƯƠNG THỨC TÁCH CÔNG TY TNHH

Căn cứ tại khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014
Tách công ty TNHH có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:
-    Một phần phần vốn góp của các thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
-    Toàn bộ phần vốn góp của một hoặc một số thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
-    Kết hợp cả hai trường hợp trên.

 

II.    THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY

 

1.    Trình tự thực hiện


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

 

2.    Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3.    Thành phần hồ sơ

 

a.    Nghị quyết tách công ty đối với công ty bị chia là công ty TNHH
-    Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách
+ Tên công ty được tách sẽ thành lập
+ Phương án sử dụng lao động
+ Cách thức tách công ty
+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách
+ Thời hạn thực hiện tách công ty. 
-    Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b.    Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách là công ty TNHH;
c.    Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần của các công ty được tách;
d.    Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH;
e.    Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

 

4.    Nhận kết quả

-  Hồ sơ hợp lệ: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty mới là công ty TNHH.
-  Hồ sơ chưa hợp lệ: Nhận thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị chia, tách doanh nghiệp. 

 

                                               

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

III.    HẬU QUẢ PHÁP LÝ SAU KHI TÁCH DOANH NGHIỆP

 

Công ty TNHH có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại hình TNHH. Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại trước đó của mình. 

 

IV.    DOANH NGHIỆP TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC SAU KHI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

 

1.    Công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp
2.    Khắc dấu và thông báo đăng ký sử dụng mẫu dấu của công ty
3.    Kê khai thuế và nộp thuế ban đầu
4.    Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp
5.    Phát hành hóa đơn GTGT
6.    Treo bảng hiệụ công ty tại trụ sở

 

C.   DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÀ NẴNG

 

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập, chia, tách doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đem đến cho Quý Khách hàng sự hài lòng và nhanh chóng nhất.

Đến với dịch vụ của PazPus Đà Nẵng, chúng tôi sẽ giúp Quý Khách hàng:

-    Nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;
-    Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng ;
-    Trực tiếp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ;
-    Nhận kết quả và bàn giao cho Quý Khách hàng.


Liên lạc với dịch vụ chúng tôi để đảm bảo có sự tư vấn đáng tin cậy và phong cách làm việc chuyên nghiệp nhất!

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan